Infiltrationsanläggningar

 

En infiltrationsanläggning är det vanligaste sättet att rena hushållsspillvatten från enstaka hushåll. Det är också den metod som rekommenderas i första hand.

I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids via marken till grundvattnet. Vattnet filtreras genom sand och jordlager där biologiska, fysikaliska och kemiska processer står för reningen. Infiltration kan användas för rening av blandat, urinavlastat avloppsvatten, eller BDT-vatten.

En infiltrationsanläggning är användbar året runt, förutsatt att ledningarna är skyddade mot frost.

Först leds avloppsvattnet till en slamavskiljare för att genomgå förbehandling. I slamavskiljaren sker i stort sett ingen annan rening än avskiljning av slam. Slammet riskerar annars att följas med ut i den efterföljande reningen, vars funktion och livslängd då försämras och förkortas. Efter avskiljning leds avloppsvattnet till en fördelningsbrunn som fördelar vattnet i alla spridningsledningar och därefter ut i infiltrationsbädden.

I en vanlig infiltrationsbädd utnyttjar man befintliga jordlager för rening av avloppsvatten. Det är viktigt att inte gräva djupare än nödvändigt så att den befintliga jordstrukturen inte förstörs.

Tänk på att byggandet av en infiltrationsanläggning är precisionsarbete. Om allt utförs noggrant och på bra mark finns bästa förutsättningarna för att det ska fungera både tekniskt och ur miljö- och smittskyddssynpunkt.

 

 

 

Princisskiss över infiltrationsanläggning